» menu g��wne
/historia/
» suplement
/wsp�czesno��/Opracowanie:

   
   Oto autorski przewodnik po dokonaniach niezale�nego �rodowiska artystycznego, wsp�pracuj�cego ze sob� w latach 1981- 1987, nazwanych w 1984 przez Jacka J�wiaka terminem "Kultura Zrzuty". "Zrzuta" to by�y wsp�lne spotkania, plenery, prace zbiorowe i indywidualne, wystawy, idee,wyra�ane w tekstach i manifestach artystycznych, tworzone w opozycji i wbrew opresyjnemu systemowi komunistycznemu, kt�ry w grudniu 1981 roku zadrwi� z wolnych ludzi, wprowadzaj�c stan wojenny.
   "Kultura Zrzuty" to tak�e pr�ba wyj�cia poza coraz bardziej zat�ch�� i duszn� atmosfer� neoawangardy lat 70-tych, pr�ba prze�amania dominacji sztuki konceptualnej oraz ch�� zmiany lub co najmniej o�mieszenia skostnia�ego "akademickiego" uk�adu artystycznego wraz z utrzymuj�cym go przy �yciu systemem pa�stwowych galerii, muze�w, rozmaitych BWA ... St�d niezwyk�a popularno�� samozwa�czych, prywatnych miejsc, zyskuj�cych szybko rang� o�rodk�w prezentuj�cych najwa�niejsz� wtedy sztuk� wsp�czesn�.
   "Zrzuta" to zbi�rka mi�dzy sob� pieni�dzy na wsp�lne bytowanie, jedzenie, podr�e, mieszkanie, ale te� na materia�y do realizacji projekt�w artystycznych.
   "Zrzuta" to niezale�no�� od mecenatu pa�stwowego, coraz bardziej popularnego mecenatu ko�cielnego, to niezale�no�� od poparcia, podziwu i akceptacji uznanych, "prawdziwych" artyst�w.
   To �art, skandal, �enada, szyderstwo, liczne odniesienia do dadaizmu, pop-artu, neoanarchizmu, surrealizmu...
   To wprowadzanie zdarze� codziennej aktywno�ci, wsp�lnego bycia, biesiadowania do obszaru sztuki, wykorzystywanie przypadku i pochwa�a r�norodno�ci, gdzie "g�wno mog�o by� obok z�ota". "Zrzuta" to spotkanie tw�rc�w, animator�w, teoretyk�w sztuki, aktywist�w, wiernych odbiorc�w, przyjaci�, rozmaitego autoramentu dziwak�w, kt�rzy spr�bowali wykreowa� w�asny mikro�wiat, b�d�cy terapeutyczn� odpowiedzi� na smutn�, przygn�biaj�c� rzeczywisto�� pierwszej po�owy lat 80-tych.
   Przewodnik po "Kulturze Zrzuty" pojawia si� w 2012r, 30 lat od powstania projektu wsp�lnego pisma "Tango", wykorzystuj�c szerokie mo�liwo�ci pot�nego �rodka przekazu, jakim jest internet. Zawiera materia�y i dokumenty wybrane z nielicznych do dzi� zachowanych, udost�pnione przez wielu tw�rc�w "Kultury Zrzuty" oraz moje w�asne wspomnienia i pami�tki.
   Zofia �uczko, lipiec 2012r.
» dalej